Master Turismo Ourense

Master en Dirección y Planificación del Turismo Interior y de Salud
Universidad de Vigo

Con data do 28 de setembro de 2015, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, publicou a Orde pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria
 de axudas para o inicio de estudos universitarios no curso 2015-2016 nas universidades do
 Sistema universitario de Galicia.
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da 
publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
Para dúbidas relacionadas con dificultades técnicas, as personas interesadas poderán 
facer as súas consultas no teléfono de información 012 ou no enderezo electrónico: 
012@xunta.es
Se as dúbidas están relacionadas coa convocatoria, poderán facer as súas consultas no 
enderezo electrónico: orientacion.sug@edu.xunta.es

Requisitos dos/das solicitantes:
a) Acreditar unha cualificación nas PAU ou noutras ensinanzas que lles permita o acceso 
unha nota media igual ou superior a 5 puntos e inferior a 5,5 puntos, excluíndo a fase 
específica.
b) Posuír a nacionalidade española, ou doutro país da Unión Europea ou de países terceiros,
 cando se acredite a condición de residente en España, e quedan excluídos os que estean en
 situación de estadía.
c) Estar matriculado por primeira vez en primeiro curso nunha universidade do Sistema 
universitario de Galicia no curso académico 2015-2016 dun mínimo de 60 créditos en 
ensinanzas conducentes á obtención dun título oficial de grao.
d) Non estar en posesión dunha titulación universitaria do mesmo nivel ou superior ao 
correspondente aos estudos para os cales solicita a axuda.
e) Non estar incluídos nos casos de exención total da matrícula previstos no artigo 11 do
 Decreto 90/2015, do 18 de xuño (DOG nº 123, do 2 de xullo).
f) Que a renda da unidade familiar non supere os limiares establecidos na presente 
convocatoria.
g) Non ter recibido esta axuda en convocatorias anteriores.
     
Pode consultalo en https://seix.uvigo.es/uv/web/avisos/aviso/show/4803 

AGENDA 8-16 OCTUBRE

- 8 OCTUBRE 2015: 16.00 HORAS. CHARLA HOTUSA SALÓN DE GRADOS.
AL TERMINAR LA CHARLA EMPEZARÁ LA CLASE DE TIR (SEMINARIO 0.2.)

- 9 OCTUBRE: 16.00 HORAS. PDTDS. DOCENTE: DRA. TRINIDAD DOMÍNGUEZ

- 15 OCTUBRE: 16.00 HORAS, LABORATORIO 1.2. MATINTHC. DOCENTE: DR. DAVID RAMOS.

- 16 OCTUBRE: 16.00 HORAS, SEMINARIO 0.2. GOT. DOCENTE: DR. DIEGO TOUBES.
PRESENTACIÓN GRUPO HOTUSA

Hotusa va a realizar una presentación del Grupo en nuestra facultad, con el objetivo de además de presentar el grupo, dar a conocer sus necesidades de seleccionar alumnos para su centro en Chantada, del Grado en ADE-Grado en Turismo (preferentemente de 4º curso en ambos), de Máster, o recién titulados.


La presentación se realizará el jueves 8 de octubre en el salón de Grados de la Facultad por el responsable de selección del Grupo Hotusa, Sr. Don Ricardo Jover, a las 16:00 horas.


Este lunes abrimos el último plazo de preinscripción para este curso, del 28 al 30 de septiembre (matricula.uvigo.es). 

¡No pierdas la última oportunidad de mejorar tu formación!


Más info: secretaria@masterturismoourense.es


Con data do 16 de setembro de 2015, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, publicou a Orde pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas para a matrícula nun máster universitario oficial, destinadas a titulados/as universitarios/as en situación de desemprego, para o curso 2015-2016.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Para dúbidas relacionadas con dificultades técnicas, as personas interesadas poderán facer as súas consultas no teléfono de información 012 ou no enderezo electrónico: 012@xunta.es Se as dúbidas están relacionadas coa convocatoria, poderán facer as súas consultas no enderezo electrónico: orientacion.sug@edu.xunta.es Requisitos dos/das solicitantes:

a) Estar en posesión dun título universitario, expedido con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2013, que lle dá acceso aos estudos de máster universitario.

b) Estar matriculado/a no curso 2015-2016 nun máster universitario oficial, dun mínimo de 60 créditos.

c) Residir na Comuniade Autónoma de Galicia polo menos nos tres últimos anos anteriores á data de publicación desta convocatoria.

d) Estar inscrito/a como demandante de emprego, durante un período igual ou superior a 180 días no ano inmediatamente anterior.


e) Non estar incluídos nos casos de exención total da matrícula previstos no artigo 11 do Decreto 90/2015, do 18 de xuño (DOG nº 123, do 2 de xullo).

OFERTA DE TRABAJO

Lugar de trabajo: Hotel Eurostars Auriense
Recepcionista con contrato laboral en prácticas
Turnos rotativos (mañana, tarde y noche)
Fecha aproximada de inicio: Inmediato
Diplomatura o Grado en Turismo  (imprescindible contar con el expediente académico cerrado).
Encargado de la selección: Alba Alvarado

Mail para envío de solicitudes: direccion@eurostarsauriense.comLISTA DEFINITIVA ADMITIDOS SEPTIEMBRE 2015

Convocatoria de acceso y admisión en Másters Oficiales
Listado definitiva de admitidos y excluidos en el  Máster en Dirección y Planificación del Turismo Interior y de Salud – Curso 2015/2016
Finalizado el plazo de la segunda preinscripción para el acceso a los estudios oficiales de Máster Universitario, esta Comisión Académica, responsable del Máster en Dirección y Planificación del Turismo Interior y de Salud y reunida en fecha 15 de septiembre de 2015 viene de acordar lo siguiente:

Declarar admitidos y excluidos provisionalmente a la matrícula en el Máster en Dirección y Planificación del Turismo a los siguientes solicitantes:

Modalidad presencial:
ADMITIDOS       
Apellidos e Nombre
Observaciones
fu , Canzhan

lampon lampon, ramona

Rapela Freire, Laura

Taboada Xavier, Marta


EXLCUIDOS
Apellidos e Nombre
Observaciones
Figueiras Represas, Andrea*
FALTA TODA LA DOCUMENTACIÓN
Martínez Rodríguez, Melisa*
FALTA TODA LA DOCUMENTACIÓN

Modalidad semipresencial:
ADMITIDOS       
Apellidos e Nombre
Observaciones
Fernández Pena, Romina María*
FALTA HOJA DE PREINSCRIPCIÓN
Suárez Santos, Manuel

Iglesias Durán, Elena

Torres Reboiras, Nita

Vaz Diéguez, Óscar

Reis Santos, Susete*
FALTA TÍTULO
Artieda Ponce, Mauricio Patricio
FALTA TÍTULO Y COPIA EXPEDIENTE
Mora Jácome, Verónica
Formación continua
ADMITIDOS       
Apellidos e Nombre
Observaciones
Cabaleiro Besada, Andrea

Garcia Vazquez, Maria

Álvarez Penín, Lidia

EXLCUIDOS
Apellidos e Nombre
Observaciones
Gonzalez Pena, Cristina*
FALTA HOJA DE PREINSCRIPCION Y COPIA DNINOTAS (importante):
* Los que tengan documentación pendiente deberán entregarla antes de matricularse.
- La matrícula se realizará a través del mismo link de preinscripción: matricula.uvigo.es, del 17 al 21 de septiembre de 2015.
Ourense, a 15 de septiembre de 2015Buenos días,

Tal y como os informamos vía mail, semana a semana iremos publicando la agenda del master en el blog. Os dejamos ya la programación de las dos próximas semanas:

- 17 septiembre: presentación del master. 16.00 horas, seminario 0.2.
- 18 septiembre: 1ª sesión GOT. 16.00-21.00 horas, seminario 0.2.
- 23 y 24 septiembre: I Congreso Internacional del Agua. Como primera actividad formativa en la programación del master se incluye este congreso, el cual se celebrará en las instalaciones de Expourense. En el siguiente link tenéis el programa para poder seguir todas las charlas y comunicaciones: PROGRAMA
- 25 septiembre: 1ª sesión DCPPT. 16.00-21.00 horas, seminario 0.2. Docente: Dr. Lorenzo Rodríguez.
LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS CURSO 2015/2016 (2ª CONVOCATORIA)

Convocatoria de acceso y admisión en Másters Oficiales
Listado definitiva de admitidos y excluidos en el  Máster en Dirección y Planificación del Turismo Interior y de Salud – Curso 2015/2016
Finalizado el plazo de la segunda preinscripción para el acceso a los estudios oficiales de Máster Universitario, esta Comisión Académica, responsable del Máster en Dirección y Planificación del Turismo Interior y de Salud y reunida en fecha 8 de septiembre de 2015 viene de acordar lo siguiente:

Declarar admitidos y excluidos provisionalmente a la matrícula en el Máster en Dirección y Planificación del Turismo a los siguientes solicitantes:

Modalidad presencial:
ADMITIDOS       
Apellidos e Nombre
Observaciones
fu , Canzhan

lampon lampon, ramona

Rapela Freire, Laura

Taboada Xavier, Marta


EXLCUIDOS
Apellidos e Nombre
Observaciones
Figueiras Represas, Andrea*
FALTA TODA LA DOCUMENTACIÓN
Martínez Rodríguez, Melisa*
FALTA TODA LA DOCUMENTACIÓN

Modalidad semipresencial:
ADMITIDOS       
Apellidos e Nombre
Observaciones
Fernández Pena, Romina María*
FALTA HOJA DE PREINSCRIPCIÓN
Suárez Santos, Manuel

Iglesias Durán, Elena

Torres Reboiras, Nita

Vaz Diéguez, Óscar

Reis Santos, Susete*
FALTA TÍTULO
Artieda Ponce, Mauricio Patricio

Mora Jácome, Verónica
Formación continua
ADMITIDOS       
Apellidos e Nombre
Observaciones
Cabaleiro Besada, Andrea

Garcia Vazquez, Maria

Álvarez Penín, Lidia

EXLCUIDOS
Apellidos e Nombre
Observaciones
Gonzalez Pena, Cristina*
FALTA HOJA DE PREINSCRIPCION Y COPIA DNINOTAS (importante):
* Los que tengan documentación pendiente deberán entregarla antes de matricularse.
- La matrícula se realizará a través del mismo link de preinscripción: matricula.uvigo.es, del 17 al 21 de septiembre de 2015.
Ourense, a 8 de septiembre de 2015Poñémonos en contacto, para darlles a coñecer e pregar a máxima difusión do PLAE, “PROGRAMA LOCAL DE APOYO AL EMPLEO”. Trátase dun conxunto de medidas e actuacións urxentes destinadas a mellorar as taxas de inserción laboral, mediante a formación e o fomento do espírito empresarial, axustándose ás necesidades e á realidade económica e empresarial de Ourense.
O “PROGRAMA LOCAL DE APOYO AL EMPLEO” de Ourense está cofinanciado polo Concello de Ourense, a Cámara de Comercio e Industria de Ourense e o Fondo Social Europeo con cargo aos fondos do Programa Operativo “Adaptabilidad y Empleo”, do período de programación 2007-2013, asignados á Cámara de España, co obxectivo xeral de atraer máis persoas ao mercado laboral, facendo do traballo unha opción real para todos, fomentando a empregabilidade, a inclusión social e a igualdade entre homes e mulleres, impulsando especialmente a integración socio-laboral das mulleres, dos mozos, dos parados de longa duración, dos inmigrantes, das persoas con discapacidade e daquelas en risco de exclusión do mercado de traballo.
O Programa, iniciativa piloto no concello de Ourense, desenvolverase durante os meses de SETEMBRO e OUTUBRO.
Para mais información, poderán consultar a páxina web do programa: 
BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA


RESOLUCIÓN del 17 de julio de 2015 por la que se regulan las bases para la concesión de becas de formación práctica en mercados emisores mediante realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo en mercados emisores durante los años 2015 y 2016 y se procede a su convocatoria”
INICIO CURSO 2015/2016

Buenos días,

Este es el primer post del nuevo curso, por lo que en primer lugar queremos daros la bienvenida.
Las clases empiezan oficialmente el 17 de septiembre, día en que haremos una presentación del master (16.00 horas, seminario 0.2 de la Facultad de CC Empresariales y Turismo).
En nuestra web, podéis descargar el horario: horarios

Igualmente, semana a semana iremos adelantando a través de este blog la agenda y avisando de posibles cambios o actividades (os aconsejamos que os suscribáis al blog).

La plataforma para seguir el master, descargar material,  subir ejercicios... es faitic. Tendréis acceso a la misma una vez esteis matriculados.

Para cualquier duda que tengáis sobre el funcionamiento del master, podéis mandar un mail a la cuenta de la coordinación, secretaria@masterturismoourense.es o directamente al coordinador, jafraiz@uvigo.es.

Saludos y de nuevo bienvenid@s,

José Antonio Fraiz y Noelia Araújo

ÚLTIMO DÍA DE PREINSCRIPCIÓN CURSO 2015/2016

Mañana, 2 DE SEPTIEMBRE, finaliza el plazo para preinscribirse en nuevo curso del MASTER EN DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO INTERIOR Y DE SALUD.

El link para ello es matricula.uvigo.es

La documentación a entregar es la siguiente:

COPIA DEL DNI/PASAPORTE
COPIA DEL TÍTULO UNIVERSITARIO
COPIA DEL EXPEDIENTE
CURRICULUM 
HOJA DE PREINSCRIPCIÓN (la puedes descargar en matricula.uvigo.es una vez finalices la inscripción)

La documentación la puedes adelantar escaneada a secretaria@masterturismoourense.es, aunque la copia del título y del expediente la debes enviar compulsada por correo postal o enseñar los originales en la secretaría de la facultad.

Recuerda que ofertamos dos modalidades: presencial y online.

¡Si estás interesad@ que no se te pase el plazo, 2 de septiembre!